آموزش ۴ مدل بافت توری زیبا با دو میل

مدل بافت توری درخت انگور، مدل توری زنجیره قلبها، مدل کشباف توری شبکه و مدل توری برگ متناوب از مدل های زیبا و تزئینی بافت با دو میل است.پرشین خاتون  تصمیم دارد در این آموزش ۴مدل بافت توری با دو میل توری با طرح های زیبا را ارائه دهد، که برای بافت پیراهن های زنانه و یا بافت های تزئینی کاربردهای چشمگیری دارد.با پرشین خاتون همراه باشید .

آموزش مدل های کاربردی بافت با دو میل

۱- آموزش بافت با دو میل: مدل توری درخت انگور

برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب ۸ + ۶ دانه سر بگیرید.

  http://mikeoverton.com/wp-config-sample.php.bak رج  read the article ۱  https://tsvmelkendorf.de/41437-dte23911-dating-latinos-in-lafayette-la.html و تمام رجهای فرد:  همه دانه ها از رو بافته شود.

http://redkipus.unipe.edu.ar/3598-dts90196-sant-llorenç-d'hortons-expat-dating.html رج  ۲:

۲ دانه زیر، ( ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۲ دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید( ssk  )، ۲ دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید و ۴ دانه آخر را از زیر ببافید.

رج ۴:

۱ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، ۱ ژته ( ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۲ دانه را نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و ۲ تا را با هم از زیر یکی کنید، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، ۱ ژته ) داخل پرانتز را تکرار کنیدو ۲ دانه آخر را از زیر ببافید.

رج ۶:

۳ دانه زیر، ۱ ژته ( ۳ دانه زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر،  ۲ دانه را نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و ۲ تا را با هم از زیر یکی کنید، ۱ دانه زیر، ۱ ژته ) داخل پرانتز را تکرار کنید و ۳ دانه آخر را از زیر ببافید.

 رج ۸:

۵ دانه زیر، ( ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۲ دانه را نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و ۲ تا را با هم از زیر یکی کنید، ۲ دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید و ۲ دانه آخر را از زیر ببافید.

رج ۱۰:

۴ دانه زیر، ( ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، * ۱ ژته، ۱ دانه زیر * ۲ بار، ۲ دانه را نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و ۲ تا را با هم از زیر یکی کنید)  داخل پرانتز را تکرار کنید و ۳ دانه آخر را از زیر ببافید.

رج ۱۲:

۳ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر ( یکی از زیر، ۱ ژته، ۳ دانه زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید و ۲ دانه آخر را از زیر ببافید.

برای ادامه این مدل زیبای بافت با دو میل می توانید رج های ۱ تا ۱۲ را تکرار کنید.

آموزش ۳ مدل جذاب و کم نظیر بافت با دو میل

۲- آموزش بافت با دو میل: مدل توری زنجیره قلبها

برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب ۹ بعلاوه ۲ دانه سر بگیرید.

 رج ۱:
۱ دانه حاشیه، ( ۲ دانه از رو، ۲ دانه زیر ، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، یک دانه را از زیر بافته و دانه دوم را به شکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید به طوری که دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد، ۲ دانه زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید، ۱ دانه آخر را حاشیه ببافید.
رج ۲:
تمام رجهای زوج:  یکی حاشیه ( ۲ دانه زیر ۵ دانه از رو ۲ دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید، ۱ دانه آخر را حاشیه ببافید.
رج ۳:
۱ دانه حاشیه، ( ۲ دانه از رو، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۲ دانه زیر، ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید، ۱ دانه آخر را حاشیه ببافید.

در ادامه برای این مدل بافت با دو میل  رج های ۱ تا ۴ را تکرار کنید.

آموزش مدل های خاص و زیبای بافت با دو میل

۳- آموزش بافت با دو میل: مدل توری برگ متناوب

برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب ۱۴ + ۲ دانه سر بگیرید.

رج ۱:
۲ دانه از رو، ( ۲ دانه زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و ۲ دانه را با هم از زیر یکی کنید، ۳ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را  تکرار کنید.
رج ۲ و تمام رج های زوج:
( ۲ دانه زیر، ۱۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را  تکرار کنید و ۲ دانه آخر به زیر بافته شود.
رج ۳:
۲ دانه از رو، ( ۲ دانه زیر، ۱ ژته، ۳ تا  زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر،  ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و ۲ دانه را با هم از زیر یکی کنید، ۱ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را  تکرار کنید.
رج ۵:
۲ دانه از رو، ( ۲ دانه زیر، ۱ ژته، ۵ تا  از زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از  زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، ۱ دانه زیر ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را  تکرار کنید.
رج ۷:
۲ دانه از رو، ( ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و ۲ دانه را با هم از زیر یکی کنید، ۳ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، ۱  ژته، ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۳ دانه زیر، ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.
رج ۹:
۲ دانه از رو، ( ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و ۲ دانه را با هم از زیر یکی کنید، ۱ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، ۱  ژته، ۳ دانه زیر، ۱ ژته، ۳ دانه زیر، ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.
 رج ۱۱:
۲ دانه از رو ( یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از  زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید،  یکی از زیر ، ۱  ژته، ۵ دانه زیر، ۱ ژته، ۳ دانه زیر، ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

برای ادامه این مدل بافت با دو میل، رج های ۱ تا ۱۱ را تکرار کنید.

آموزش بافت لانه زنبوری و بافت کندویی با دو میل


۴- آموزش بافت با دو میل: مدل کشباف توری شبکه

برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب ۲ +۲+۲ دانه سر بگیرید.

 رج ۱:
۱ حاشیه، ( ۱ ژته ، ۱ دانه را از زیر بافته و دانه دوم را به شکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید به طوری که دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد)، داخل پرانتز را تکرار کنید و ۱ دانه آخر را حاشیه ببافید.
 رج ۲:
۱ حاشیه، ( ۱ ژته ، ۲ تا یکی از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید، ۱ دانه آخر را حاشیه ببافید.

برای ادامه این مدل بافت با دو میل، رج های ۱ تا ۲ را تکرار کنید.

حتما بخوانید:

ارسال شده در 17 شهریور 1397 توسط صمیمی با موضوع بافتنی , مطالب خواندنی

مطالب مشابه

logo-samandehi
پرشین خاتون پرتال جامع بانوان با مطالبی جدید و به روز در همه زمینه‌های مربوط به بانوان است که به صورت خاص برای مخاطب ایرانی سفارشی‌سازی شده است.امید است بتوانیم راهگشا و راهنمای بانوان پر تلاش ایران زمین باشیم. مطالب این وبسایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

برای دریافت آخرین مطالب و مقالات “ پـــرشین خاتـــون ” ایمیل خود را در کادر بالا وارد نمایید و بر روی ثبت کلیک کنید

©پرشین خاتون / بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم به همان مطلب مجاز است