مدل اشارپ قلاب بافی با نقشه

این اشارپ قلاب بافی زیبا شما را به یاد توت فرنگی و یا بلوبری رسیده، خواهد انداخت و اگر رنگ مناسبی هم استفاده کنید خیلی بهتر است همانند رنگ نمونه ارائه شده در این مقاله که شما را به یاد توت سیاه یا بلوبری می اندازد.در این مقاله از پرشین خاتون آموزش مرحله به مرحله این اشارپ زیبا زیبا ارائه شده است. با ما همراه باشید.

این اشارپ زیبا را می توان به راحتی مانند یک شال گردن تزیینی روی شانه انداخت، و یا می توان از دکمه ای برای نگه داشتن آن استفاده کرد! آن را با یک کت، ژاکت، یا حتی یک تی شرت، برای پاییز و زمستان امسال بپوشید.

آموزش مرحله به مرحله اشارپ قلاب بافی


رج ۱: ۱۲۲ زنجیره ببافید، زنجیره اول را نبافید، *(پایه کوتاه در زنجیره بعدی، ۳ زنجیره بزنید، ۱ زنجیره را نبافید و در بعدی پایه کوتاه بزنید) ۴ بار این قسمت را تکرار کنید، پایه کوتاه در زنجیره بعدی، ۵ زنجیره، ۳ زنجیره را نبافید، پایه کوتاه در زنجیره بعدی، ۵ زنجیره، ۳ زنجیره را نبافید؛ تکرار از * تا اینکه ۹ زنجیره باقی بماند، (پایه کوتاه در زنجیره بعدی، ۳ زنجیره، ۱ زنجیره را نبافید) ۳ بار، پایه کوتاه در زنجیره بعدی، یک زنجیره، یک زنجیره را نبافید، در آخرین زنجیره یک پایه بلند، حالا کار را برگردانید.

رج ۲: ۱ زنجیره، یک پایه کوتاه در وسط فضای یک زنجیره رج قبل، * (۳زنجیره، پایه کوتاه در وسط ۳زنجیره رنج قبل)، ۳ بار، ۵ زنجیره، وسط ۵ زنجیره ردیف قبل را نبافید، پایه بلند در پایه کوتاه بعدی، ۵ زنجیره، وسط ۵ زنجیره رج قبل را نبافید، پایه کوتاه در وسط ۳ زنجیره ردیف قبل. از * تکرار کنید تا حلقه های ۳ زنجیره ای باقی بماند، (۳زنجیره، پایه کوتاه در وسط ۳زنجیره بعدی) ۲ بار، یک زنجیره، یک پایه بلند در آخرین فضای وسط ۳ زنجیره رج قبل. کار را برگردانید.

رج ۳: ۱ زنجیره، پایه کوتاه در وسط ۱ زنجیره رج قبل، * (۳ زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره رج قبل) ۲ بار، ۵ زنجیره، فضای ۵ زنجیره رج قبل را نبافید (پایه بلند، ۱ زنجیره، پایه بلند) در پایه بلند بعدی، ۵ زنجیره، فضای ۵ زنجیره رج قبل را نبافید، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره بعدی؛ تکرار از * تا ۲ حلقه ۳ زنجیره باقی بماند، ۳ زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره بعدی، ۱ زنجیره، پایه بلند در آخرین فضای ۳ زنجیره، کار را برگردانید.

رج ۴: ۱ زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۱ زنجیره، * ۳زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره بعدی، ۵ زنجیره، فضای ۵ زنجیره ای رج قبل را نبافید (پایه بلند، ۱ زنجیره، پایه بلند، ۱ زنجیره، پایه بلند، ۱ زنجیره، پایه بلند، ۱زنجیره، پایه بلند) در فضای ۱ زنجیره، ۵ زنجیره، فضای ۵ زنجیره را نبافید، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره بعدی؛ تکرار از * تا زمانی که ۱ حلقه ۳ زنجیره ای باقی بماند، ۱ زنجیره، پایه بلند در آخرین فضای ۳ زنجیره، کار را برگردانید.

رج ۵: ۱ زنجیره پایه کوتاه در فضای یک زنجیره ای، * ۵ زنجیره، فضای ۵ زنجیره ای را نبافید،[(پایه کوتاه در پایه بلند بعدی، ۳ زنجیره، فضای ۱ زنجیره ای را نبافید) ۴ بار تکرار، پایه کوتاه در پایه بلند بعدی، ۵ زنجیره، فضای ۵ زنجیره ای را نبافید، ** پایه بلند در فضای ۳ زنجیره ای بعدی؛ تکرار از * تا آخرین تکرار در **، پایه کوتاه در آخرین فضای ۳ زنجیره ای، کار را برگردانید.

رج ۶: ۵ زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره ای بعدی، * [۳زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره ای بعدی] ۳ بار، ۵ زنجیره، فضای ۵ زنجیره ای را نبافید، پایه بلند در پایه بلند بعدی، ۵ زنجیره فضای ۵ زنجیره ای بعدی را نبافید، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره ای بعدی، تکرار از * تا زمانی که ۳ حلقه ۳ زنجیره ای باقی بماند، [۳ زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره ای بعدی[ ۲ بار، ۱ زنجیره، پایه بلند در آخرین فضای ۳ زنجیره ای، کار را برگردانید.

رج ۷: ۱ زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۱ زنجیره ای، * [۳زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره ای بعدی] ۲ بار، ۵ زنجیره،فضای ۵ زنجیره ای را نبافید (پایه بلند، ۱ زنجیره، پایه بلند) در پایه بلند بعدی، ۵ زنجیره، فضای ۵ زنجیره بعدی را نبافید، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره بعدی؛ تکرار از * تا زمانی که ۲ حلقه ۳ زنجیره ای باقی بماند، ۳ زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره بعدی، ۱ زنجیره، پایه بلند در آخرین فضای ۳ زنجیره، کار را برگردانید.

رج ۸: ۱ زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۱ زنجیره، * ۳ زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره بعدی، ۵ زنجیره، فضای ۵زنجیره را نبافید (پایه بلند، ۱ زنجیره، پایه بلند، ۱ زنجیره، پایه بلند، ۱ زنجیره، پایه بلند) در فضای ۱ زنجیره، ۵ زنجیره، فضای ۵ زنجیره را نبافید، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره بعدی ؛ تکرار از * تا زمانی که یک حلقه ۳ زنجیره باقی بماند، ۱ زنجیره، پایه بلند در آخرین فضای ۳ زنجیره، کار را برگردانید.

رج ۹ – ۲۸: تکرار رج ۵ – ۸٫

رج ۲۹: ۱ زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۱ زنجیره، ۵ زنجیره، فضای ۵ زنجیره را نبافید (پایه کوتاه در پایه بلند بعدی، ۳ زنجیره، فضای ۱ زنجیره را نبافید) ۴ بار، پایه کوتاه در پایه بلند بعدی، ۵ زنجیره، فضای ۵ زنجیره را نبافید، پایه کوتاه در آخرین فضای ۳ زنجیره، کار را برگردانید.

رج ۳۰: ۵زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره بعدی، (۳ زنجیره، پایه کوتاه در فضای زنجیره بعدی) ۲ بار، ۱ زنجیره، پایه بلند در آخرین فضای ۳ زنجیره، کار را برگردانید.

رج ۳۱: ۱ زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۱ زنجیره، ۳ زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۳ زنجیره بعدی، ۱ زنجیره، پایه بلند در آخرین فضای ۳ زنجیره، کار را برگردانید.

رج ۳۲: ۱زنجیره، پایه کوتاه در فضای ۱ زنجیره، ۳ زنجیره، پایه کوتاه در آخرین فضای ۳ زنجیره. کار را برنگردانید.

بافت لبه های کار

لبه های کار: (توجه: همانطور که می بینید، کناره های شال گردن حتی به نظر هم نمی رسد – ۵ زنجیره در رج دوم هر بخش لبه صافی به سمت راست ایجاد می کند، اما در سمت چپ این طور نیست. بنابراین این رج تا قبل از اینکه لبه نهایی را کار کنیم ادامه می یابد. عکس زیر را ببینید، جایی که شروع به کار این لبه کرده ایم.) کار در امتداد لبه سمت چپ، * [۱زنجیره، بافت یا بخیه نامرئی در کنار ردیف بعدی] ۳ بار، ۵ زنجیره، بافت نامرئی در کنار ردیف بعدی؛ تکرار از * تا زمانی که به زنجیره پایه برسید، با بافت نامرئی و ۱ زنجیره در امتداد کناره های مثلث نهایی ادامه میدهیم (ردیف ۱ – ۴).

لبه نهایی: ۱ زنجیره، به طور مساوی در امتداد زنجیره اصلی مقابل گوشه ها، پایه کوتاه می زنیم، با یک بخیه اضافی در پایان برای برگرداندن گوشه به کار در امتداد طرف بعدی مثلث. پایه کوتاه در اولین حلقه ۳ زنجیره، * پایه بلند در حلقه ۳ زنجیره بعدی، ۱ زنجیره، ۲ پایه کوتاه در بخیه پایه بلند قبلی، پایه کوتاه در همان حلقه ۳ زنجیره (یک قسمت لبه درست شد)؛ تکرار از * تا زمانی که به زاویه مثلث برسید، ۳ زاویه در حلقه ۳ زنجیره در زاویه های مثلث ایجاد کنید، تکرار از * در طول طرف نهایی مثلث؛ نخ را قطع کنید و کار را تمام کنید.


در صورت نیاز با استفاده از آب یا بخار شال گردن زیبای خود را باز کنید. همان طور که در زیر نشان داده شده است، دکمه ای برای آن بدوزید.

امیدواریم از بافت این اشارپ زیبا لذت برده باشید.

گروه ترجمه و تامین محتوای پرشین خاتون

دست بافته های خود را به رایگان در صفحه فروشگاهی اینترنتی پرشین خاتون آگهی کنید. جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

 

ارسال شده در ۲۱ آبان ۱۳۹۷ توسط پریسا معینی با موضوع قلاب بافی , هنرهای دستی

مطالب مشابه

logo-samandehi
پرشین خاتون پرتال جامع بانوان با مطالبی جدید و به روز در همه زمینه‌های مربوط به بانوان است که به صورت خاص برای مخاطب ایرانی سفارشی‌سازی شده است.امید است بتوانیم راهگشا و راهنمای بانوان پر تلاش ایران زمین باشیم. مطالب این وبسایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

برای دریافت آخرین مطالب و مقالات “ پـــرشین خاتـــون ” ایمیل خود را در کادر بالا وارد نمایید و بر روی ثبت کلیک کنید

©پرشین خاتون / بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم به همان مطلب مجاز است